การสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปและเกษตรกร สามารถยื่นขอใบอนุญาตเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กัญชงได้ เพื่อส่งเสริมการปลูกและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงทั้งภายในประเทศและส่งออก ในฐานะพืชเศรษฐกิจที่ภาครัฐให้ความสำคัญอยู่ขณะนี้ 

ล่าสุด ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอ ในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2564 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา 2 เมษายน 2564) ได้มีการประกาศเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย ที่จะจัดเก็บสำหรับ  ผู้ขออนุญาตปลูกกันชงแล้ว รวมทั้งมีการยกเว้นไม่จัดเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับบางกลุ่ม ดังนี้

การยื่นคำขอรับอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชง)  มีค่าคำขอละ 500 บาท 

ส่วนการพิจารณาการออกใบอนุญาตหรือหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ใบอนุญาตแสดงการอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครอง ฉบับละ 1,000 บาท 

นอกจากนี้ยังมีการกำหนดค่าใช้จ่ายกรณีตรวจสถานประกอบการเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง หรือ Hemp แบ่งเป็น

การตรวจสถานที่ผลิต (ปลูก) กัญชง
แปลงปลูกมีขนาด 1 ไร่ แต่ไม่ถึง 5 ไร่ จะจัดเก็บค่าใช้จ่าย 1,000 บาทต่อครั้ง 
แปลงปลูกมีขนาดตั้งแต่ 5 ไร่ แต่ไม่ถึง 10 ไร่ จะจัดเก็บค่าใช้จ่าย 3,000 บาทต่อครั้ง
แปลงปลูกขนาดตั้งแต่ 10 ไร่ แต่ไม่ถึง 20 ไร่ จะจัดเก็บค่าใช้จ่าย 5,000 บาทต่อครั้ง
แปลงปลูกมีขนาดตั้งแต่ 20 ไร่ขึ้นไป จะจัดเก็บค่าใช้จ่ายในการตรวจสถานที่ปลูก 10,000 บาทต่อครั้ง

ส่วน การตรวจสถานที่ผลิต (ที่ไม่ใช่การปลูก) กัญชง จะจัดเก็บค่าใช้จ่าย 3,000 บาทต่อครั้ง 

สำหรับประกาศฉบับนี้ ได้มีข้อยกเว้นไม่จัดเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ กับผู้ขออนุญาตบางกลุ่ม เป็นระยะเวลา 5 ปี เช่น วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับรับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และบุคคลธรรมดา ที่ต้องการขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชง (Hemp) รวมอยู่ด้วย 

ผู้สนใจศึกษาเพิ่มเติม ในการขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชง ดูประกาศกระทรวงฉบับนี้ได้ จาก Link ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ค่าใช้จ่ายที่จะจัดเก็บจากผู้ยื่นคำขอในกระบวนการพิจารณาอนุญาตผลิตภัณฑ์ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2564

Latest Posts from กัญชงกัญชา.com