นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบหรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2565 ( 9 มิถุนายน 2565) ว่า สถานประกอบการกิจการอาหาร ต้องควบคุม กำกับ และต้องจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพ ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้บริโภค เกี่ยวกับการจำหน่ายอาหาร ที่มีใบกัญชาเป็นส่วนประกอบของอาหาร โดยมีรายละเอียดสำคัญ ได้แก่ 

1.จัดทำข้อความที่แสดงข้อมูลเป็นสถานประกอบกิจการที่มีการใช้กัญชา

2.แสดงรายการอาหาร ที่มีการใช้ใบกัญชาทั้งหมด

3.แสดงข้อมูลปริมาณการใช้ใบกัญชาส่วนประกอบต่อรายการอาหารตามประเภทการทำ ประกอบหรือปรุงอาหาร เช่น อาหารทอดแนะนำการใช้ใบกัญชาสด 1-2 ใบสดต่อเมนู ส่วนอาหารประเภทผัด แกง ต้ม ในเครื่องดื่มแนะนำใช้ใบกัญชาสด 1 ใบสดตอนเมนู 

4.แสดงข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีใบกัญชาเป็นส่วนประกอบ

5.แสดงคำเตือนรายการอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาให้แก่ผู้บริโภคที่มีความเสี่ยง ด้วยการระบุข้อความ

“เด็กและวัยรุ่นช่วงอายุน้อยกว่า 18 ปี ควรหลีกเลี่ยงการบริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา เช่น ขนม อาหารและเครื่องดื่ม สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน” 

“มีอาการผิดปกติควรหยุดรับประทานทันที”

“ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล(Tetrahydrocannabinol, THC) หรือสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) ควรระวังในการรับประทาน”

“ทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะหรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล”

6. ห้ามแสดงข้อความหรือโฆษณาสรรพคุณ ในการป้องกันหรือรักษาโรค  

นอกจากนี้ประกาศ ยังให้ความสำคัญกับการกำหนดให้สถานประกอบกิจการอาหาร มีการจัดเก็บใบกัญชาที่สะอาด สุขลักษณะ จัดเก็บเป็นสัดส่วน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ทำให้เกิดเชื้อราหรือเน่าเสีย ทั้งนั้เพื่อมุ่งเน้นการคุ้มครองผู้บริโภคจากอาหารที่นำใบกัญชามาใช้เป็นส่วนประกอบ

อ้างอิงข้อมูล
https://laws.anamai.moph.go.th/th/practices/210205
https://multimedia.anamai.moph.go.th/news/130665/

Latest Posts from กัญชงกัญชา.com