กระแสความนิยมปลูกกัญชงของเกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีเพิ่มอย่างต่อเนื่อง หลังจากกฎหมายเปิดเสรีให้ประชาชน สามารถขออนุญาตปลูกกัญชงได้ แต่ช่วงที่ผ่านมาหลายคนถูกหลอก จากผู้ที่อาศัยช่องว่างของความไม่รู้ ทำให้ต้องสูญเสียเงินไปกับมิจฉาชีพบางกลุ่มเป็นจำนวนมาก ทั้งที่หากดำเนินการตามขั้นตอน ประชาชนทุกคนสามารถ ขออนุญาตเกี่ยวกับกัญชงได้

ล่าสุด กองควบคุมวัตถุเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย. ได้จัดทำคู่มือ ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 แจกให้ Download ฟรี เพื่อให้ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้นและมีตัวอย่างให้ดำเนินการทุกขั้นตอน รวมทั้งการกรอกแบบฟอร์มประเภทต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

ในคู่มือที่มีการจัดทำขึ้น จะมีคำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นที่ควรทราบ ก่อนการขออนุญาต ตั้งแต่คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขออนุญาตได้มีใครบ้าง ก่อนการขออนุญาตจะต้องทราบก่อนว่า เราจะขออนุญาตเพื่อจุดประสงค์ใด เพราะจะมีแบบฟอร์มการกรอกคำขออนุญาตแตกต่างกัน

ข้อมูลเบื้องต้นที่สำคัญเพื่อใช้สำหรับการขออนุญาต ได้แก่
ใครสามารถขออนุญาตได้ ปัจจุบันประชาชนสามารถขอปลูกกัญชงได้ ทั้งบุคคลธรรมดา บริษัท หรือการรวมกลุ่ม เช่น วิสาหกิจชุมชน โดยไม่จำเป็นต้องขออนุญาตร่วมกับหน่วยงานรัฐเหมือนการขออนุญาตปลูกกัญชา
ลำดับต่อมาเราต้องทราบ เราจะขออนุญาตในประเภทใด ซึ่งมีทั้งการผลิต(ปลูก) การผลิต(ที่ไม่ใช่การปลูก) การนำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ต้องชัดเจนในความต้องการ
หลังจากนั้นจะต้องทราบวัตถุประสงค์ในการขออนุญาต เช่น ต้องการปลูกเพื่อประโยชน์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์รับรอง ปลูกเพื่อการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยหรือปรับปรุงพันธุ์ ปลูกเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ปลูกเพื่อใช้เส้นใย หรือเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ยังมีขั้นตอนการขออนุญาตที่ต้องดำเนินการควบคู่กัน นั่นคือ การขอตรวจประวัติอาชญากรรมของผู้ขออนุญาต ประเภทต่าง ๆ เกี่ยวกับกัญชง รวมทั้งในกระบวนการปลูก แปรรูป หรือเก็บรักษา จะต้องมีระบบการรักษาความปลอดภัย ที่แตกต่างจากพืชทั่วไป ทั้งนี้เพราะถึงแม้จะเป็นการเปิดเสรีในเรื่องของกัญชง แต่พืชเศรษฐกิจดังกล่าวก็ยังถือเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่ต้องมีรายละเอียดการขออนุญาตรัดกุม แต่หากผู้ขออนุญาตปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง ก็จะสามารถปลูก ผลิต นำเข้า ส่งออกจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองได้อย่างเสรี

ตัวอย่างและขั้นตอนการขอใบอนุญาตผลิตและนำเข้ากัญชงหรือ Hemp

อ้างอิงข้อมูล
https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?p=592
https://mnfda.fda.moph.go.th/narcotic/?page_id=112

Latest Posts from กัญชงกัญชา.com