ข่าวดีสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกกัญชงและกำลังหาซื้อเมล็ดกัญชงเพื่อการปลูก ล่าสุด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือสวพส.ได้ประกาศเงื่อนไขให้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ซื้อเมล็ดพันธุ์รับรอง โดยกำหนดราคาขายไว้ ดังนี้

เมล็ดพันธุ์รับรอง(สำหรับปลูก) จำหน่ายให้บุคคลทั่วไป กิโลกรัมละ 520 บาท
เมล็ดบริโภค(Grain) จำหน่ายให้บุคคลทั่วไป กิโลกรัมละ 750 บาท

(สำหรับประชาชนทั่วไป ซื้อได้ไม่เกิน 20 กิโลกรัม ดูเงื่อนไขเพิ่มเติมจาก Link)

โดยในปี พ.ศ. 2564 สวพส. มีเมล็ดกัญชงที่เหลือจากการศึกษาวิจัยและพัฒนาจำนวน 5,600 กิโลกรัม เป็นพันธุ์ RPF1 และ RPF3 จึงเปิดรับลงทะเบียน ให้ผู้สนใจเมล็ดกัญชงสายพันธุ์รับรอง (สำหรับปลูก) และเมล็ดกัญชงบริโภค (สำหรับแปรรูป)

สำหรับ สวพส. ได้วิจัยและพัฒนากัญชง หรือเฮมพ์ ให้เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของเกษตรกร ซึ่งจากผลการวิจัยขณะนี้ สามารถพัฒนาพันธุ์เฮมพ์ได้ 4 พันธุ์ ที่ขึ้นทะเบียนพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร คือ RPF1 , RPF2 , RPF3 และ RPF4 เป็นพันธุ์สำหรับผลิตเส้นใย มีเปอร์เซ็นต์เส้นใย 12-14.7% มีสารที่เป็นประโยชน์ CBD 0.8-1.2% และมีปริมาณสารเสพติด THC ต่ำกว่า 0.3% และคาดว่า ในอนาคตจะมีการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่เพิ่มอีก 5 พันธุ์ อีก 2-3 ปีข้างหน้า

ผู้ที่สนใจเมล็ดกัญชงสายพันธุ์รับรองถูกฎหมาย ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564
ดาวน์โหลดระเบียบและประกาศ
https://www.hrdi.or.th/PublicService/HempInfo
หรือแจ้งความประสงค์ขอซื้อหรือขอรับ ผ่านทางเว็บไซต์ของ สวพส. หรือยื่นเอกสารด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://www.hrdi.or.th/…/HRDIPurchaseRequestForHemp.pdf
หรือติดตามรายละเอียดได้จากเว็ปไซต์ WWW.hrdi.or.th

อ้างอิงข้อมูล
https://www.facebook.com/hrdi.or.th/
WWW.hrdi.or.th

, , , ,
Latest Posts from กัญชงกัญชา.com