แจกฟรี คู่มือ การส่งตรวจวิเคราะห์กัญชงและกัญชา เล่มเดียว ตอบโจทย์ทุกปัญหาคาใจ เกษตรกรผู้ปลูกและผลิตภัณฑ์ ต้องวิเคราะห์อะไรบ้าง มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ส่งตรวจได้ที่ไหน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีคำตอบรวมให้แล้ว สามารถ Download ได้ฟรี

ปัญหาสำคัญของการขออนุญาตปลูกกัญชาและกัญชง รวมทั้งการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งในกฎหมายมีเงื่อนไขกำหนดให้ ต้องตรวจวิเคราะห์หาค่า THC ตรงตามข้อกำหนดไว้หรือไม่ เพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งผู้ปลูกและผู้ผลิต ที่เกี่ยวกับกัญชงและกัญชา ซึ่งกฎหมายไทยแยกระหว่างกัญชงและกัญชาด้วยค่า THC  หากต่ำกว่าร้อยละ 1 จะถือเป็นพืชกัญชง แต่หากเกินร้อยละ 1 จะหมายถึง กัญชา ซึ่งต่างมีกฎระเบียบในการควบคุมไม่เหมือนกัน

คู่มือ การส่งตรวจวิเคราะห์กัญชงและกัญชา ตามนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้กำหนดวิธีการส่งตรวจเพื่อให้เข้าใจง่ายกับทุกฝ่าย โดยเฉพาะเกษตรกรและผู้ผลิตวัตถุดิบหรือเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากกัญชงและกัญชาที่ต้องการวิเคราะห์คุณสมบัติต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย มีขั้นตอนรายละเอียดแนะนำไว้ครบถ้วน

สำหรับประเภทผลิตภัณฑ์ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รับตรวจวิเคราะห์ในกัญชงและกัญชามีครบวงจร ตั้งแต่การส่งตรวจพืชสด ผลิตภัณฑ์ยา น้ำมัน สารสกัด หรือการหาสารสำคัญในอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอางจากกัญชงและกัญชา ทั้งนี้การตรวจวิเคราะห์กัญชงและกัญชา จะมีบริการหลายรายการ เช่น ตรวจหาปริมาณสารสำคัญ THC และ CBD ตรวจหาสารตกค้าง โลหะหนัก สารพิษ และสารปนเปื้อนต่าง ๆ ที่กฎหมายกำหนด

ปัจจุบันห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์กัญชงและกัญชาทางการแพทย์ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีกระจายอยู่ทุกภูมิภาคของประเทศไทย ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค สามารถติดต่อได้

ส่วนกลาง
ติดต่อ ศูนย์รวมบริการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ห้องรับตัวอย่าง สำนักยาและวัตถุเสพติด อาคาร 4 ชั้น 1 ในกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนภูมิภาค 
ติดต่อ One Stop ของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุกแห่งทั่วประเทศ เช่น เชียงใหม่ พิษณุโลก สระบุรี นครสวรรค์ ชลบุรี อุดรธานี สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต สงขลา และตรัง

ผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากคู่มือ จาก QR Code หรือ Download จาก Link  คู่มือ การส่งตรวจวิเคราะห์กัญชงและกัญชา ตามนโยบายกัญชาเสรีทางการแพทย์

อ้างอิงข้อมูล 
https://www.facebook.com/DMSc.PR.Network/posts/4550135571680229
http://dmsic.moph.go.th/index/detail/8539

, , , ,
Latest Posts from กัญชงกัญชา.com