20 เมษายน วันกัญชาโลก วันแห่งการรณรงค์ให้กัญชาถูกกฎหมาย

ตัวเลข 420 ในวันกัญชาโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 20 เดือน 4 ของทุกปี สามารถสื่อความหมายได้ทั้ง 420 4.20 หรือ 4/20 ซึ่งเป็นศัพท์สแลงที่ใช้ในกลุ่มผู้สูบกัญชา มีจุดเริ่มต้นมาจากสหรัฐอเมริกา