ม.เทคโนโลยีสุรนารี เดินหน้าศูนย์นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี “กัญชา” ครบวงจร

มทส. ร่วมกับภาคเอกชน เตรียมสร้างคลัสเตอร์กัญชาและกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ พร้อมพัฒนาศูนย์วัตกรรมแห่งการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกกัญชา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำถึงปลายน้ำ