จากศักยภาพความพร้อมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่พัฒนาเทคโนโลยีการปลูกกัญชาสายพันธุ์ “ฝอยทองภูผายล” ซึ่งปัจจุบัน สามารถเก็บเกี่ยวไปแล้ว 3 รุ่น ผลผลิตที่ได้ ให้สารออกฤทธิ์สำคัญสูง ไม่มีสารโลหะหนักตกค้าง สามารถส่งวัตถุดิบไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยาได้มาตรฐานและมีคุณภาพ

ล่าสุด รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ อธิการบดี มทส. ได้ร่วมกับภาคเอกชนเตรียมสร้างคลัสเตอร์กัญชาและกัญชงพืชเศรษฐกิจใหม่ให้เข้มแข็ง ด้วยการปั้นศูนย์นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกกัญชา ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ถึงปลายน้ำโดยมหาวิทยาลัยจะเป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกกัญชาอย่างครบวงจร

รวมทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ที่มีคุณภาพให้สารสำคัญสูง การสกัดสารสำคัญโดยการนำเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์ขั้นสูงของมหาวิทยาลัยมาใช้  ต่อยอดไปสู่งานวิจัยพัฒนาอุตสาหกรรมทางการแพทย์ ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ทั้งนี้จะมีการรวมกลุ่มกันในลักษณะ Contract farming เพื่อขยายพื้นที่แปลงปลูกขนาดใหญ่ ซึ่งคาดว่า จะสร้างงานด้านการผลิต แปรรูป การสกัดกลั่นสารสำคัญทั้งกัญชาและกัญชง เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและเป็นที่ต้องการของตลาดโลกต่อไป 

อ้างอิงข้อมูลและภาพประกอบ
http://www.sut.ac.th/2012/news/detail/1/news20210503

, , ,
Latest Posts from กัญชงกัญชา.com